ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ : "ΝΑΙ Ή ΟΧΙ ΣΤΟ ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ";

haripoter ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ :
"ΝΑΙ Ή ΟΧΙ ΣΤΟ ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ";

Πρεσβυτέρου Βασιλείου Κοκολάκη

Ἡ αὐξημένη συμμετοχή μικρῶν παιδιῶν σέ μαγικές τελετές ἀλλά καί οἱ αὐξημένες ψυχικές διαταραχές τους μετά τήν μελέτη τῶν 4 βιβλίων τοῦ Χ. Πότερ, ὁδήγησε στήν πρόσφατη κυκλοφορία τοῦ ὡς ἄνω βιβλίου τοῦ Ἰωάννη Μηλιώνη ἀπό τήν Πανελλήνια Ἕ νωση Γονέων.

Μέ λίγα εὔστοχα καί σαφῆ λόγια ἀφυπνίζει, ἀποκαλύπτει καί τεκμηριώνει - μέ πλούσιες παραπομπές στό διαδίκτυο ἀλλά κυρίως στήν ἁγία Γραφή - τό τί στήν πραγματικότητα εἶναι ὁ Χάρυ Πότερ. Ἀποδεικνύει μέ ἀδιάσειστα ἐπιχειρήματα ὅτι τά 4 βιβλία τοῦ Χ. Πότερ δέν ἀποτελοῦν ἁπλῶς μία ἀνώδυνη συμβολή στό παιδικό λογοτεχνικό μυθιστόρημα· ἀπεναντίας μυοῦν τά παιδιά ἀπό τήν τρυφερή τους κιόλας ἡλικία στήν μαγεία καί τόν σατανισμό.

Ἡ ἴδια ἡ συγγραφέας κ. Ρόουλινγκ , δηλώνει ὅτι πρίν τήν συγγραφή μελέτησε τήν μαγεία καί εἰδικότερα τήν διδασκαλία τῶν Γουίκα γιά νά ἔχουν περισσότερη ἀληθοφάνεια τά βιβλία της. Ἑπομένως τά βιβλία της δέν ἀποτελοῦν ἕνα παραδοσιακό παιδικό ἀνάγνωσμα (πρίγκιπες, βασιλοποῦλες, δράκοι, νάνοι νεράιδες ...κ.λ.π. ) ἀλλά περιέχουν πραγματικές ἀποκρυφιστικές-σατανιστικές πρακτικές.  Εἶναι σημαντικό νά προσεχθεῖ ὅτι δέν πρόκειται γιά μία ἀπλή φανταστική δημιουργία· διότι ὁ κόσμος τῶν μάγων προβάλλεται ἀπό τήν συγγραφέα σέ ἀλληλεπίδραση μέ τόν πραγματικό κόσμο, παραβιάζοντας κατ'αὐτόν τόν τρόπο τήν ἔννοια τῆς ἠθικῆς.

Κύρια μηνύματα τῶν 4 βιβλίων εἶναι δαιμονισμοί, τρομοκρατικές πράξεις, φόνοι, οὐρλιαχτά, συναισθήματα φόβου καί ἐκδικήσεως μέ ἀπώτερο σκοπό τήν ἐξοικείωση μέ τό κακό καί τήν προσφυγή στή μαγεία, ὡς ἀπολυτρωτικό μέσο πού χαρίζει ἀπεριόριστη δύναμη γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ὀποιασδήποτε ἀντίξοης καταστάσεως.  Εὐκταῖο θά ἦταν οἱ ἐκδόσεις ''Ψυχογιός'' πού δέχθηκαν νά γίνουν φορεῖς τῆς διαδόσεως τῶν σχετικῶν βιβλίων, πιθανόν ἐν ἀγνοίᾳ τους, νά σκεφθοῦν σοβαρότερα τό κακό πού ἔχουν προκαλέσει στά παιδιά τοῦ δημοτικοῦ καί τοῦ γυμνασίου περισσότερο καί νά διακόψουν τή συνέχεια τῆς ἐκδόσεώς τους. Γιά ὅλους τούς παραπάνω λόγους τό ἐγχειρίδιο ''Ναί ἤ ὄχι στόν Χάρι Πότερ'' εἶναι ἀνάγκη νά ἀναγνωσθεῖ ἀπό ὅλους τούς γονεῖς καί τά παιδιά.