Καταδίκη της Σερβίας γιά παρακολούθηση πολιτῶν!

KatadikiServias

Ἡ συγκέντρωση προσωπικῶν ἠλεκτρονικῶν δεδομένων ἀπό τίς ἀρχές καί ἡ ἀπαγόρευση πρόσβασης τῶν ἐνδιαφερομένων σέ αὐτές τίς πληροφορίες συνιστᾶ παραβίαση τοῦ δικαιώματος στήν ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης, ἀποφάνθηκε τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ἐκδικάζοντας τήν προσφυγή τῆς μή κυβερνητικῆς ὀργάνωσης "Πρωτοβουλία Νέων γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα" κατά τῆς Σερβίας, τό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ἀναγνώρισε ὅτι ἡ συγκέντρωση στοιχείων ἀπό τίς ἀρχές μέσω ἠλεκτρονικῆς παρακολούθησης καί ἡ ἄρνηση τῆς χορήγησης τῶν σχετικῶν πληροφοριῶν στούς ἐνδιαφερόμενους συνιστᾶ παραβίαση τοῦ δικαιώματος στήν ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης.

Καταδικάζοντας ὁμόφωνα τήν Σερβία, τό Δικαστήριο κατέληξε στό συμπέρασμα ὅτι ἡ συνεχής ἀπροθυμία τῶν Σερβικῶν ἀρχῶν νά κοινοποιήσουν στούς ἐνδιαφερόμενους τά στοιχεῖα καί τίς πληροφορίες πού εἶχαν συλλέξει κατ' αὐτόν τόν τρόπο ἦταν ἀντίθετη πρός τίς διατάξεις τοῦ ἐσωτερικοῦ δικαίου καί τήν Σύμβαση προστασίας ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί ἀποτελοῦσε αὐθαίρετη ἐνέργεια.

Τό 2005 οἱ σερβικές ἀρχές ἀσφαλείας προέβησαν σέ μαζική ἠλεκτρονική παρακολούθηση, στοιχείων, δεδομένων καί ἠλεκτρονικῶν μηνυμάτων, ἀγνώστου ἀριθμοῦ Σέρβων πολιτῶν.

Τόν Ὀκτώβριο τοῦ ἴδιου ἔτους ἡ σερβική ΜΚΟ αὐτή ζήτησε ἀπό τήν ὑπηρεσία πληροφοριῶν τῆς Σερβίας νά μάθει τόν ἀριθμό τῶν πολιτῶν πού εἶχαν τεθεῖ ὑπό ἠλεκτρονική παρακολούθηση, καθώς καί τό εἶδος τῶν πληροφοριῶν πού εἶχαν συλλεχθεῖ καί ἀποθηκευτεῖ.

Οἱ ἀρχές ἐπικαλέστηκαν τό ἀπόρρητο τῶν πληροφοριῶν καί δέν παραχώρησαν τά στοιχεῖα πού ζητήθηκαν, ἀλλά "ἡ Πρωτοβουλία Νέων γιά τά Ἀνθρώπινα Δικαιώματα" κατήγγειλε στόν Ἐπίτροπο Πληροφοριῶν τά γεγονότα καί ὁ Ἐπίτροπος ἔκρινε ὅτι οἱ ὑπηρεσίες ἀσφαλείας τῆς Σερβίας εἶχαν παραβιάσει τό νόμο, διατάσσοντας τήν παροχή τῶν ζητούμενων πληροφοριῶν ἐντός τριῶν ἡμερῶν.

Οἱ ἀρχές ἀσφαλείας ἄσκησαν ἔφεση στήν ἀπόφαση τοῦ Ἐπιτρόπου καί τά Σερβικά δικαστήρια ἀποφάνθηκαν ὅτι δικαίως δέν δόθηκαν τά ζητούμενα στοιχεῖα στήν ΜΚΟ. Αὐτή προσέφυγε στό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων στίς 29 Νοεμβρίου 2006, ἐπικαλούμενη τό δικαίωμα στήν ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης καί σέ μία δίκαιη δίκη.

[ΠΗΓΗ: http://www.nooz.gr/tech/katadiki-tis-servias-gia-sugkentrosi-prosopikon-dedomenon]