ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΣΙΠΑΚΙ ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΗΣ ΗΠΑ !

Πρῶτα ἐξαθλιώνουν τούς λαούς παγκοσμίως, γιά νά τούς «βοηθήσουν» μετά ΣΦΡΑΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ!

RFID-Emfiteuma

Τά τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια, οἱ ΗΠΑ καί τό Ὑπουργεῖο Γεωργίας ἔχουν ἐνεργά προσπαθήσει νά ἀναπτύξουν νέους τρόπους γιά νά μειώσουν τήν ἀπάτη στό ὁμοσπονδιακό πρόγραμμα κουπονιῶν τροφίμων, τό ὁποῖο καλύπτει ἐπί τοῦ παρόντος περίπου 50 ἑκατομμύρια Ἀμερικανούς καί προσθέτει περισσότερους ἀπό 10.000 νέους ἐγγεγραμμένους στίς τάξεις τοῦ καθημερινά, σύμφωνα μέ δημοσιεύματα.

Ὅμως μία ἄλλη μέθοδος φαίνεται νά ἐξετάζει ὁ ὀργανισμός.

Τό ἐνδεχόμενο νά περιλαμβάνει τήν πιθανή χρήση τῶν τσίπ ραδιοσυχνοτήτων ἀναγνώρισης (RFID) πού θά ἐντοπίζει τούς παραλῆπτες κουπονιῶν τροφίμων σέ ἐθνικό ἐπίπεδο.

Δυό ξεχωριστές ἐκθέσεις ἔχουν παρουσιαστεῖ ἀπό τό Γραφεῖο Τροφίμων τοῦ USDA καί τό Πρόγραμμα Ὑπηρεσίας Διατροφῆς τό 1999 πού ἀποκαλύπτουν ὅτι ὁ ἀπώτερος στόχος τοῦ ὀργανισμοῦ εἶναι ἡ ἀνάπτυξη νέων πρωτοκόλλων παρακολούθησης πού θά βελτιώσει (δῆθεν) τήν ἀκεραιότητα τοῦ προγράμματος κουπονιῶν τροφίμων, ἐπίσης γνωστό ὦς Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Βοήθειας Διατροφῆς (SNAP). Σέ δυό ἀπό αὐτές τίς ἐκθέσεις, τό Ὑπουργεῖο Γεωργίας τῶν ΗΠΑ ἐξηγεῖ πώς οἱ νέες βιομετρικές τεχνολογίες προσδιορισμοῦ μποροῦν νά βοηθήσουν καλύτερα στό νά ἐλέγξουν τίς ταυτότητες τῶν παραληπτῶν κουπονιῶν φαγητοῦ, καί νά μειώσουν ἔτσι τήν ἀπάτη.

Αὐτός ὁ τύπος τοῦ συστήματος εἶναι ἤδη σέ ἰσχύ σέ ὅλη τήν Ἰνδία, ὅπου οἱ βιομετρικές ταυτότητες ἐκδόθηκαν πρόσφατα σέ ὅλους του 1,2 δίσ. κατοίκους τῆς χώρας – καί ἡ Ἀμερική θά εἶναι ἡ ἑπόμενη.

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ IE, 13:16

16 καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν,
17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.
18 ῟Ωδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς'.

[ΠΗΓΗ: ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΗΜΑ http://www.agioritikovima.gr/diethni/22188-mono-ooi-echoun]