ΒΙΝΤΕΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 22-ΙΑΝ-2023 : Μετανθρωπισμός: Ἀπειλή για τὸν Ἂνθρωπο

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ .. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 29/1/2023

ΔΩΡΕΕΣ ΔΩΡΕΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Σεμινάρια Δογματικῆς ἀπὸ τὴν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν (2022-23) Β ΕΤΟΣ

Διδάσκοντες : Δρ. Παῦλος Κλιματσάκης καὶ Δρ. Φώτης Σχοινᾶς.

«Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν». Ἡ νὲα διαδικτυακή ἐκπομπή τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν

9η ΕΚΠΟΜΠΗ: Ὀρθοδοξία, ἡ μόνη κιβωτός τῆς σωτηρίας - ΜΕΡΟΣ Β 2/2ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝ ΣΕ NEO PLAYLIST ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ

Ἑλλάδα, Μασονία καί Καποδίστριας

Στήν Ἑλλάδα τέκτονες ἐμφανίζονται γιά πρώτη φορά στήν Κων/πολη τόν 17ο αἰ., ἐνῶ ἡ πρώτη μασονική στοά ἐντοπίζεται στή Σμύρνη τόν 18ο αἰ. μ. Χ. ἔχοντας μέλη Ἕλληνες καί Τούρκους. Στή συνέχεια τό 1812 συνεστήθη ἡ μεγάλη Ἐθνική Στοά τῆς Ἑλλάδος στήν Κέρκυρα ἀπό τόν κόμητα Διονύσιο Ρώμα. Ἡ στοά παρεῖχε τή συμβολή της στούς ἀγῶνες τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Ἑλλάδος μαζί μέ τή Φιλική Ἑταιρεία, τῆς ὁποίας τά ἱδρυτικά μέλη ἦταν τέκτονες.

Ἐπί Καποδίστρια ἀπαγορεύθηκε στήν Ἑλλάδα ἡ λειτουργία τεκτονικῶν στοῶν καί ὅλων τῶν μυστικῶν ἑταιρειῶν.

Κατόπιν τό 1863 ἱδρύθηκε στήν Ἀθήνα νέα στοά ἐλευθεροτεκτόνων.

Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καταγγέλλοντας τή Μασονία ὡς ἀσυμβίβαστη πρός τή χριστιανική πίστη, ἐξέδωσε καί ἀπέστειλε τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 2588/2-11-1933 ἐγκύκλιο σέ ὅλους τούς Μητροπολῖτες πρός ἀνάγνωση, ἐνημέρωση καί ὑπογραφή, συμβουλεύοντας τούς πιστούς νά ἀπέχουν τῆς Μασονίας.

Δι᾿ αὐτῆς τῆς ἐγκυκλίου διαλευκάνεται τό τί ἐστί Μασονία.Ὅτι δηλ. δέν εἶναι μία ἁπλή φιλανθρωπική ἕνωση ἤ φιλοσοφική Σχολή, ἀλλά μυσταγωγικό σύστημα πού θυμίζει παλαιές ἐθνικές μυστηριακές θρησκεῖες ἤ λατρεῖες τῶν ὁποίων συνέχεια καί ἀναβίωση ἀποτελεῖ.

Οἱ ἴδιοι οἱ πρόκριτοι τῶν δασκάλων τῆς Μασονίας ὁμολογοῦν ὅτι ὁ Τεκτονισμός εἶναι ἀπόγονος τῶν αἰγυπτιακῶν μυστηρίων.

Διά τῆς μασονικῆς μυήσεως ὁ Χριστιανός καθίσταται ἀδελφός τοῦ μεμυημένου ὀθωμανοῦ ἤ βουδιστῆ ἤ ὁποιουδήποτε ὀρθολογιστῆ, ἐνῶ ὁ μή μεμυημένος στή Μασονία Χριστιανός καθίσταται βέβηλος!

Kapodistrias

Ἀξίζει νά ἀνατρέξουμε στήν διά τῶν ἐπισήμων ἐπιτρόπων καί Ἀρχηγῶν ἐπιστολή τοῦ Καποδίστρια πρός τόν ἑλληνικό λαό:

Ἐπιστολή-καταπέλτης τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια ἐναντίον τῶν μασονικῶν στοῶν πού δροῦσαν ἀνεξέλεγκτα στή χώρα!

EΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Ἀριθ. 2953
Μυστική Ἐγκύκλιος
Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρός τό Πανελλήνιον

Πρός τούς κατά τό Αἰγαῖον Πέλαγος καί τήν Πελοπόννησον Ἐκτάκτους Ἐπιτρόπους καί τούς Ἀρχηγούς τῶν κατά ξηράν καί θάλασσαν Δυνάμεων.
Γνωρίζει ἡ Κυβέρνησις, ὅτι Πολῖται τινές ἐπιμένουν πιστεύοντες καί τούς ἄλλους πείθοντες, ὅτι αἱ μυστικαί Ἑταιρεῖαι χορηγοῦσι μέσα σωτήρια εἰς τήν Πατρίδα, ἤ τουλάχιστον Αἰγίδα ὑπό τήν ὁποίαν συνδεόμενοι μεταξύ των οἱ ἄνθρωποι διά μυστικῶν δεσμῶν δύνανται νά ἀπολαύσωσιν ἐντός τῆς Πατρίδος τῶν καί διά τῆς ξένης ἐπιρροῆς ἀξιώματα, τιμάς, καί τό πλέον τύχην, ὅ ἐστι χρήματα.

Ὅσον καί ἄν ἐλεεινολογῆ ἡ Κυβέρνησις τήν ἀπειρίαν τῶν Ἑλλήνων τῶν ἀπό τοιαύτας εἰσηγήσεις παρασυρομένων δέν ἤθελε δώσει τήν προσοχήν της, ἄν δέν ἦτο καταπεπεισμένη πόσον ὀλέθρια ἀποτελέσματα δύναται νά φέρη εἱς τήν κρίσιμον ταύτην στιγμήν ἡ περί τούτων γνώμη, τήν ὁποίαν οἱ ἐχθροί τῆς Ἑλλάδος ἤθελον συστήσει καί εἱς τόν Κόσμον, καί εἱς τάς Εὐρωπαϊκάς Κυβερνήσεις.

Ἄν ἡ Ἑλλάς ἐγκατελείφθη ἀπό τό 1821 ἔως τόν Ἰούλιον μήνα τοῦ τελευταίου ἔτους, τοῦτο προῆλθε διότι οἱ ἐχθροί της τήν παρέσταιναν ἀδιακόπως πρός τούς Βασιλεῖς, ὡς λαόν ἐπαναστατωθέντα καί ἀγωνιζόμενον ὑπό τήν διεύθυνσιν καί ὑπό τούς σκοπούς Μυστικῶν Ἑταιρειῶν, ὅθεν ἐπήγασαν αἱ καταστροφαί τῆς Ἱσπανίας καί Ἰταλίας. Εὔκολον ἦτο ἀναμφιβόλως νά ἀναιρεθῆ ἡ σφαλερά αὔτη δόξα.

Μ' ὅλον τοῦτο ἐχρειάσθησαν ὁλόκληρα ἑπτά ἔτη βασάνων καί δυστυχιῶν εἰς ἀναίρεσίν της. Μόλις ἀνηρέθη, καί ἐνῶ ἡ Ἑλλάς ἀρχίζει νά λαμβάνη δείγματα εὐνοίας καί καλοκἀγαθίας ἐκ μέρους τῶν Συμμαχικῶν Δυνάμεων, οἱ ἐχθροί της θέλουν πάλιν τήν παραστήσει ὡς ὑπεξούσιον τῶν Μυστικῶν Ἑταιρειῶν, καί εἱς ἀπόδειξιν τούτου θέλουν φανερώσει, ὅτι ὑπό διαφόροις ὀνόμασιν αἱ Ἑταιρεῖαι αὐταί ὑπάρχουν καί πολλαπλασιάζονται μεταξύ τῶν ἐν τοῖς πράγμασι καί τῆς πολιτικῆς τάξεως, καί τῆς στρατιωτικῆς δυνάμεως, ἴσως καί αὐτοῦ τοῦ στόλου.

Τόσον οὐσιῶδες θεωρεῖ τοῦτο ἡ Κυβέρνησις ὥστε μή ἐγκρίνουσα νά δείξη διά τινος δημοσίου καί ἐπισήμου πράξεως τήν ὕπαρξιν αὐτοῦ τοῦ κακοῦ, ἐκπληροῖ διά τοῦ τύπου τῆς παρούσης ἐγκυκλίου τό χρέος, τό ὁποῖον δέν ἠμπορεῖ νά παραμελήσῃ χωρίς νά καθυποβληθεῖ εἱς βαρυτάτην εὐθύνην.
Τῷ ὄντι τοιοῦτον δημόσιον ἔγγραφον μεταξύ τῶν Πολιτικῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπιμένουσι νά μήν παραχωρῶσιν εἰς τήν Ἑλλάδα ἔντιμον μέλλον, ἤθελε χρησιμεύσει ὡς μέσον τοῦ νά ἀποδείξωσιν, ὅτι οἱ Βασιλεῖς διά τῶν εὐεργεσιῶν των ὑποθάλπουσιν εἰς τήν Ἑλλάδα τόν ἐχθρόν, τόν ὁποῖον καί ἀλλαχοῦ, καί τάς ἰδίας τῶν Ἐπικρατείας πολεμῶσι.

Ἡ παρατήρησις αὕτη, Κύριοι, σᾶς διδάσκει μέ πόσην φρόνησιν καί ὀξυδέρκειαν ἀπαιτεῖται ἡ ἐκπλήρωσις τῆς ἀκολούθου παραγγελίας τῆς Κυβερνήσεως. Θέλετε κοινοποιήσει διά ζώσης φωνῆς εἱς τούς ὑπαλλήλους σας ἤ τούς ὑπό τήν ὁδηγίαν σας ἀξιωματικούς τό περιεχόμενον τῆς παρούσης, καί θέλετε τούς κάμει νά σᾶς φανερώσουν ἄν ἀνήκουν εἱς καμμίαν τῶν Μυστικῶν Ἑταιρειῶν, ἤ ὄχι.

Ἄν εἶναι τό πρῶτον, θέλετε τούς παρατηρήσει, ὅτι ἐάν εἱς τήν παρελθοῦσαν κατάστασιν τῆς ἀναρχίας, καί τῆς ἀταξίας ἦταν ἴσως ἀναγκαῖον εἱς τούς πολίτας νά ζητήσωσι προσωπικήν ἀσφάλειαν διά τοῦ δεσμοῦ μυστικῆς τίνος Ἑταιρείας, ὁ δεσμός οὗτος διαλύεται καθ' ἥν στιγμήν ὁ τοῦ νομίμου ὅρκου καί πρός τήν Κυβέρνησιν, καί πρός τούς Νόμους, χορηγεῖ εἱς ἕνα ἕκαστον καί εἱς ὅλους, ὅλας τάς ἀπαραιτήτους ἀσφαλείας.

Ἀπό τοιαύτην ἀρχήν ὁρμώμενοι εὐκόλως θέλετε ἀποδείξει τό ἀσυμβίβαστον τῶν δυό ὅρκων, ἤγουν τοῦ ὑπηρετεῖν τό Κράτος, καί ὑπηρετεῖν μυστικήν Ἑταιρείαν, τῆς ὁποίας ὁ σκοπός εἶναι ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἄγνωστος εἰς τούς Ἑταίρους.

Ἄν λοιπόν οἱ ὑπάλληλοί σας ἤ οἱ ὑπό τήν ὁδηγίαν σας ἀξιωματικοί ἀνήκουσιν εἱς τίνα Ἑταιρείαν, ἀνάγκη νά παραιτηθῶσι, καί περί τούτου ὀφείλεις νά μᾶς βεβαιώσεις.

Ἐξ ἐναντίας θέλετε τούς ἐξηγήσει τούς κινδύνους εἱς τούς ὁποίους ἐκτίθενται πλανώμενοι ἀπό ὀλίγους τινάς ὅλως διόλου εἱς τά τοιαῦτα ἐνασχολουμένους. Ἀπό τήν κατηγορίαν τῶν Ἑταιρειῶν τῶν μή συμβιβαζομένων μέ τά κατά Νόμους καθεστῶτα δέν ἀποκλείομεν καί τήν πρό αἰώνων γνωριζομένην ὑπό τῷ ὀνόματι τῆς Ἀδελφοποιείας, ἤ Ἀγάπης.

Παραγγέλλεσθε, Κύριοι, κατ' ἐπανάληψιν νά κάμετε χρῆσιν τῆς κοινοποιήσεως ταύτης κατά τόν συνετώτερον καί ὠφελιμώμερον τρόπον. Προθύμως ἡ Κυβέρνησις θέλει δεχθῆ τᾶς εἰδοποιήσεις, ὅσας ἐν καιρῷ καί τόπω θέλετε δυνηθῆ νά τῆς χορηγήσετε.

Ἐν Πόρῳ τῇ 8ῃ Ἰουνίου 1828
Ὁ Κυβερνήτης Ἰ.Α. Καποδίστριας

ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ!

Ὁ Καποδίστριας, ἀναφέρει πώς:

 • Οἱ Μασόνοι ΗΤΑΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ, ἀκόμα κι ἐκεῖνον πού ἀκολούθησε τίς πρῶτες Ἑλληνικές ἐπιτυχίες στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821!
 • ΣΥΝΔΙΑΛΕΓΟΝΤΑΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ μέ τούς Εὐρωπαίους (μᾶς θυμίζει κάτι;)!
 • Ταυτόχρονα, μέ ἀντρίκειο τρόπο καί λεβεντιά, ζητάει:
 • ΤΗ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΟΣΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΟΝΟΙ καί ἀρχικά, τίς συστάσεις σέ αὐτούς:
 • Ο ΟΡΚΟΣ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΣΤΙΣ ΣΤΟΕΣ (Ἄς τά ἀκοῦν αὐτά ὁρισμένοι, πού παριστάνουν καί τούς... πατριῶτες!)
 • Δέν ὑπάρχει πλέον ἀνάγκη γιά μυστικότητα, ἀπό τή στιγμή πού ὑφίσταται ἐπίσημο Ἑλληνικό Κράτος. Στήν περίπτωση πού δέν ἀποδεχθοῦν τά παραπάνω, ΖΗΤΑΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ!!!

Κι ὅμως: ΥΠΗΡΞΕ ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΤΑ ΕΙΠΕ ΑΥΤΑ!

Δέν ξέρουμε ἄν εἶναι ὁ μοναδικός.

Ἡ οὐσία εἶναι πώς τελικά, τό θάρρος του ἐναντίον τῶν "μυστικῶν ἑταιρειῶν", μᾶλλον τό πλήρωσε πολύ ἀκριβά! ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ, πού ἀπαντάει καί στή μασονική φημολογία, πού ἔχει κατατάξει ΚΑΙ τόν Καποδίστρια στούς... δικούς της...

[ΠΗΓΗ-ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: «Ινφογνώμων Πολιτικά» http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2014/01/blog-post_697.html#.UuOMnrT8K72 - επιμέλεια σε πολυτονικό «ΟΡΘΡΟΣ»].

 

Τελευταῖες ἀναρτήσεις

EmvolioCovid
Menu1 2021 Menu2 2021 Menu3 2021
Menu11 2021 Menu22 2021 Menu33 2021

Ἅγιοι καί ἀσκητικές μορφές τοῦ αἰώνα μας - ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ !

 • Ἅγιος Παίσιος Ἀθωνίτης

 • Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

 • Ἅγιος Λουκᾶς Ἰατρός

 • Ἅγιος Ἰωάννης Μαχίμοβιτς

 • Ἅγιος Φιλούμενος Ἁγιοταφίτης

 • Ἅγιος Εὐγένιος Νεομάρτυρας

 • Ἅγιος Ἰωάννης Καρασταμάτης

 • Ἅγιος Ἀνδρόνικος Ἐπίσκοπος Πέρμ

 • Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης

 • Γέρων Ἰλιέ Κλεόπα

 • Γέρων Σωφρόνιος Ζαχάρωφ

 • Γέρων Ἰουστίνος Πάρβου

 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ:
Ἐνώπιον μιᾶς ἀσύμμετρης ἀπειλῆς κατά τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨEΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Taytotites Aug22

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ προσπάθεια γιά τήν κατάργηση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου στήν τωρινή ἀλλά καί στήν ἐσχατολογική της διάσταση μέσα ἀπό τό «ἠλεκτρονικό φακέλωμα», ὅπως τό ἀπεκάλεσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, πραγματώνεται πλέον ὁλοταχῶς ἀπό τήν πολιτεία, μέ πρῶτο ὁρόσημο τή λειτουργία ἠλεκτρονικῆς ἐφαρμογῆς στό κινητό σέ προσπάθεια ἀντικατάστασης τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας καί τοῦ διπλώματος ὁδήγησης.

Διαβάστε Περισσότερα ...