Ἀρνητική ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ δικαστηρίου ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων γιά τήν ἀναγραφή τοῦ θρησκεύματος στίς ταυτότητες.

(27 -12- 02)

Διαβάσαμε σέ πρόσφατα δημοσιεύματα τοῦ Τύπου ὅτι τό Εὐρωπαϊκό δικαστήριο ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων (Ε.Δ.Α.Δ)  ἀπεφάσισε κατόπιν προσφυγῆς Ἑλλήνων κληρικῶν καί θεολόγων ὅτι ἡ ἀναγραφή εἴτε ὑποχρεωτική εἴτε προαιρετική τοῦ θρησκεύματος στά δελτία ἀστυνομικῆς ταυτότητος θίγει τήν θρησκευτική ἐλευθερία! Δικαίωσε ἔτσι τήν ἀπόφαση τῆς Ἑλληνικῆς κυβερνήσεως. 

Θλιβερή κατάντια τοῦ Ε.Δ.Α.Δ. νά ἀγνοεῖ τό δικαίωμα καί τήν ἐπιθυμία τοὐλάχιστον 3.000.000 ἑλλήνων πολιτῶν νά ἀναγράφεται τό θρήσκευμά τους στίς ταυτότητες ἔστω καί προαιρετικά. Φαίνεται ὅτι τό Ε.Δ.Α.Δ. δέν ἀποτελεῖ δικαστήριο, δηλ. μέσο ἀπονομῆς τοῦ Δικαίου ἀλλά μᾶλλον ὄργανο πολιτικῶν ἀποφάσεων εἰς βάρος τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν. Ἐξ ἄλλου οἱ “δικαστές” τοῦ Ε.Δ.Α.Δ. δέν εἶναι στήν πλειονότητά τους  δικαστές μέ τήν ἀληθινή ἔννοια, ἐπιλεγμένοι δηλ. ἀπό δικαστικά σώματα τῶν Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν ἀλλά πρόσωπα πολιτικά πού ἐξυπηρετοῦν ἀδήλους στόχους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Πιό θλιβερό εἶναι τό γεγονός ὅτι στό Δικαστήριο δέν προσέφυγε ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησιαστική ἀρχή, ἀλλά μόνοι τους κληρικοί καί λαϊκοί. Γιατί ἄραγε; Ὅταν ξεκίνησαν οἱ λαοσυνάξεις καί ἡ συλλογή ὑπογραφῶν δέν ἔδειξε ἡ Ἱερά Σύνοδος ὅτι ἦταν ἀποφασισμένη νά ἀκολουθήσει ἕνα δύσκολο ἀγῶνα γιά νά ἐπιτευχθεῖ ἡ  ἔστω προαιρετική ἀναγραφή τοῦ θρησκεύματος; Ἔχοντας διανύσει τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ δρόμου (λαοσυνάξεις-ὑπογραφές) τί τήν ἐμπόδισε νά κάμει προσφυγές στά διάφορα ἕλληνικά καί εὐρωπαϊκά δικαστήρια; Φοβήθηκε νά “κοντράρει”  περισσότερο τήν κυβέρνηση; Φοβήθηκε τήν ντροπή ἀπό μιά δικαστική ἦττα; Λειτούργησε σάν ἀπορροφητήρας τῶν κραδασμῶν τῆς ὀργῆς τῶν Ἑλλήνων;

Ἐκεῖνο πάντως πού πρέπει ὅλοι νά προσέξουμε εἶναι νά κρατήσουμε ψηλά τό ἀγωνιστικό ὀρθόδοξο φρόνημα μή συσχηματιζόμενοι μέ τό φρόνημα τοῦ κόσμου ἀλλά δίνοντας παντοῦ μέ ἀγάπη ἀλλά καί θάρρος τήν ὀρθόδοξη μαρτυρία, τήν μόνη Ἀλήθεια καί ἐλπίδα τοῦ κόσμου.