ΕΡΩΤΗΣΗ: Είναι οι κόπτες μάρτυρες άγιοι;

Χριστός Ανέστη, Είναι οι κόπτες μάρτυρες άγιοι; Υπάρχει ένα μπέρδεμα στο διαδίκτυο.


ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ὁ καλός Θεός ξέρει σαφῶς τί θά κάνει μέ τόν κάθε ἄνθρωπο χωριστά. Ἄν θά βρεθεῖ στόν Παράδεισο ἤ στήν κόλαση, ἀνήκει στήν δική Του κρίση.

Ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία μας ὅμως δέν μπορεῖ νά θεωρήσει ὡς μάρτυρες ΜΗ ὀρθοδόξους καί πολύ περισσότερο νά τούς κατατάξει καί στό ἁγιολόγιό της. Τότε θά πρέπει καί παπικούς πού βρίσκουν τέτοιο θάνατο, ὅπως οἱ κόπτες, νά τούς ἁγιοκατατάσσουμε.

Βέβαια, δέν ξεχνᾶμε ὅτι ἕνας ἀπό τούς 40 Μάρτυρες τῆς λίμνης τῆς Σεβαστείας ἦταν ἀπό τούς Δημίους, ὁ ὁποῖος βλέποντας τό ζῆλο τῶν 39, καί τή λιγοψυχία τοῦ ἑνός πού βγῆκε ἀπό τήν λίμνη, πίστεψε καί ἔτρεξε μέσα στή λίμνη νά ὁμολογήσει τόν Χριστό. Αὐτός συνεορτάζεται - χωρίς νά εἶναι βαπτισμένος.Προφανῶς ἁγιοκατατάχτηκε γιατί συμμαρτύρησε μέ Ὀρθοδόξους καί τό μαρτύριο αὐτό τοῦ αἵματος πῆρε τή θέση τοῦ βαπτίσματος.

Ὅμως ἄλλο πράγμα εἶναι ἑκουσίως καί μέ χαρά, ἀψηφώντας καί τή ζωή σου, νά τρέχεις καί νά πέφτεις στήν παγωμένη λίμνη πού ἤδη βρίσκονται ὀρθόδοξοι, ἐπειδή ἀγαπᾶς τόν Χριστό καί ἄλλο νά βρίσκεις θάνατο παραμένοντας στήν αἵρεση.

Ἐκτός τῶν παραπάνω ὅμως, δέν σημαίνει ἀπαραίτητα καί ἀπαρέγκλιτα ὅτι ἕνα μαρτύριο κατατάσσει ἀκόμη καί ἕναν ὀρθόδοξο στόν Παράδεισο. Συντρέχουν καί ἄλλοι λόγοι, ὅπως τά κίνητρα, ἡ προαίρεση, τό φρόνημα ἀλλά καί ὅλη ἡ προηγούμενη ζωή του, κατά πόσο ἦταν ὀρθόδοξη.