Ἐρώτηση: Μπορεῖ νὰ ἐξομολογεῖται κάποιος τηλεφωνικῶς;

Μπορεῖτε νὰ μοῦ πεῖτε σᾶς παρακαλῶ πολὺ, ἂν μπορεῖ κάποιος νὰ ἔχει Πνευματικὸ μακριὰ ἀπὸ τὸν τόπο κατοικίας του, νὰ ἐξομολογεῖται σ'αὐτόν τηλεφωνικῶς, νὰ τοῦ διαβάζει ὁ Πνευματικὸς συγχωρητικὴ εὐχὴ, ἀλλὰ νὰ μὴν ὑπάρχει ἡ δυνατότητα ἐπιθέσεως τοῦ ἐπιτραχηλίου πάνω στὴν κεφαλὴ τοῦ ἐξομολογούμενου, καὶ αὐτὸ νὰ γίνεται μόνιμα;

Ἀπάντηση:

Περί τηλε-εξομολογήσεως καί μάλιστα μονίμως, χωρίς τή μεσολάβηση πετραχηλιοῦ, δέν ὑπάρχει καμμία μαρτυρία, ἀπό τότε πού ὑπάρχει τηλέφωνο. Ὅπως οὔτε καί περί ἐξομολογήσεως μετά συγχωρητικῆς εὐχῆς δι᾿ ἀλληλογραφίας. Ἄλλο εἶναι ἡ παροχή συμβουλῶν καί ὁδηγιῶν περί διαφόρων θεμάτων καί ἄλλο ἡ ἐξομολόγηση. Καί ἄν κάποιες φορές κατ᾿ ἐξαίρεσιν γίνεται ἐξομολόγηση γραπτή ἤ τηλεφωνική, δέν ἀκολουθεῖ καί ἄφεση ἁμαρτιῶν, διότι ἀπαιτεῖ πετραχῆλι.

Σύμφωνα μέ τήν ὀρθόδοξη δογματική ὅλα τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν στοιχεῖα αἰσθητά καί πνευματικά. Ἔτσι τό μυστήριο τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσεως ἔχει ὡς αἰσθητά τήν εἰλικρινή ἐξομολόγηση ἐνώπιον τοῦ πνευματικοῦ πατρός, τήν ἐπίθεση τῶν χειρῶν τοῦ πνευματικοῦ πρός τόν ἐξομολογούμενο καί τή συγχωρητική εὐχή. Πνευματικό στοιχεῖο ἔχει τή μετάδοση τῆς θείας χάριτος διά τοῦ πετραχηλιοῦ.

Ἐκτός αὐτοῦ ὅμως ἔχει τεράστια σημασία ἡ προσωπική ἐπαφή πνευματικοῦ-ἐξομολογουμένου, καθ᾿ ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι μία ψυχοσωματική ὀντότητα ἐπί τῆς ὁποίας ἐπιδρᾶ ἡ ἁμαρτία. Καί διαφορετικά λές κάτι ὅταν ὁ ἄλλος σέ κοιτᾶ στά μάτια, ἀπό τό νά τό λές ἐξ ἀποστάσεως. Ἄν καί διακριτικά οἱ πνευματικοί δέν καρφώνουν τά μάτια. Ἡ συνειδητοποίηση τῆς ἁμαρτωλότητάς μας καί ἡ ταπείνωση, πού εἶναι τό μέσο προσεγγίσεως τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἐντονότερη ὅταν βρίσκεσαι ἐνώπιον τοῦ ἐξομολόγου, παρά ὅταν εἶσαι μακριά.

Ἀκόμη καί στά θέματα ὑγείας τοῦ σώματος, θά πᾶμε ἀπό κοντά στόν γιατρό νά τοῦ περιγράψουμε τό πρόβλημα καί τά συμπτώματα, στή συνέχεια ἐκεῖνος νά μᾶς ἐξετάσει, νά μᾶς ρωτήσει, ἄν ἐκεῖνος κρίνει τό ὁτιδήποτε πού θά βοηθήσει στήν εὐστοχότερη διάγνωση καί κατόπιν νά μᾶς δώσει τήν καταλληλότερη φαρμακευτική συνταγή-ὁδηγία-συμβουλή πρός θεραπεία. Δέν τά λέμε ἀπό τηλεφώνου!

Ὅταν ἐξάλλου ἀγαπᾶς τόν Θεό καί θέλεις νά συμφιλιωθεῖς μαζί Του, δέν Τόν παίρνεις τηλέφωνο οὔτε τοῦ στέλνεις γράμμα. Θέλεις ἀπό κοντά νά Τοῦ τό πεῖς.

Ἄρα σαφῶς δέν μπορεῖ νά γίνει τηλεφωνική ἐξομολόγηση.