Ἐρώτηση περί ΑΜΚΑ

Ἐρώτηση:

Θὰ ἤθελα νὰ μοῦ δώσετε τὴν τοποθέτησή σας γιὰ τὰ ἀκόλουθα. Διαθέτω ΑΜΚΑ μὲ τὴν ἄδεια τοῦ πνευματικοῦ Γέροντός μου, ὁ ὁποῖος εἶναι ἕνας εὐσυνείδητος Ἱερέας, αὐτὸ τὸ ἀποδεικνύει ἐπὶ παραδείγματι ὅτι εἶναι κατὰ τῆς μεταμόσχευσης ὀργάνων, ἀνέφερε τὴν σχετικὴ ἐκδήλωση ποὺ διοργανώσατε καὶ τὴν δήλωση γιὰ τὴν ἄρνηση τῶν μεταμοσχεύσεων, ἀναφερόταν γιὰ τὴν κάρτα τοῦ πολίτη καὶ πὼς δὲν θὰ πρέπει νὰ τὴν παραλάβουμε, ἀκόμη ὑπέγραψε καὶ τὴν «Ὁμολογία Πίστεως». Αὐτὰ γιὰ νὰ μὴν ἐννοηθεῖ ὅτι πρόκειται περὶ ἀμαθοῦς Ἱερέα.

Ὁ πνευματικός μου ὑποστήριξε πὼς δὲν εἶναι τίποτα ἡ παραλαβή του καὶ πὼς τὴν ἐπιτρέπει καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος.

Γνωρίζω βέβαια τὶς δικές σας θέσεις γιὰ τὸ θέμα. Ὅμως θὰ ἤθελα νὰ μοῦ πεῖτε ὅτι ἐγὼ πρέπει νὰ τὸν ἐπιστρέψω τὸν ΑΜΚΑ γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς μου; Ἢ ἂν ἀκόμη δὲν τίθεται θέμα σωτηρίας τῆς ψυχῆς -καὶ ἐδῶ θὰ ἤθελα τὴν τοποθέτησή σας- πρέπει νὰ ἐπιστρέψω τὸν ΑΜΚΑ γιὰ νὰ εἶμαι συνειδητὸς Χριστιανός; Τί ἄλλο δὲν πρέπει νὰ παραλάβει ἕνας Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς ἢ νὰ ἐπιστρέψει; Παράδειγμα κάποιοι εἶπαν ὅτι οὔτε ταυτότητα, οὔτε τὴν ταυτότητα ποὺ δὲν ἐμπεριέχει τὸ Θρήσκευμα, ἐπίσης κυκλοφοροῦε μία φωτογραφία ποὺ ἂν καθρεφτιζόταν μὲ κάποιον τρόπο ἐμφανιζόταν τὸ 666 καὶ ὑποστηρίζεται ὅτι προέρχεται ἀπὸ ὑπερμεγέθυνση ἑνὸς σημείου μίας ταυτότητος ποὺ θὰ ἐξέδιδε τὸ ΠΑΣΟΚ, ἀναφέρομαι γιὰ τὴν δεκαετία ἢ τοῦ '60 ἢ τοῦ '70, δὲν γνωρίζω ἂν ἐκδόθηκαν ἢ ὄχι. Ἂν καὶ τὶς ἔχουμε παραλάβει πῶς θὰ ξέρουμε ὅτι πρόκειται γιὰ αὐτές, οἱ παλαιότεροι μπορεῖ νὰ ἔχουν τέτοιες ταυτότητες. Ἄλλοι λένε ὅτι αὐτὴ ἡ φωτογραφία ἦταν ἀπὸ πιστωτικὴ κάρτα, ἐπιτρέπεται ἡ παραλαβὴ πιστωτικῆς κάρτας;

Θὰ ἤθελα ἀκόμη νὰ μοῦ πεῖτε ποιὰ εἶναι ἡ τοποθέτησή σας γιὰ τὸν γέροντά μου καὶ ὅλους ὅσους ἔχουν τὶς ἴδιες ἀπόψεις, πιστεύετε ὅτι θὰ κολαστεῖ ἐπειδὴ δὲν ἐνδιαφέρται καὶ δὲν θεωρεῖ σημαντικὸ τὸ θέμα -μπορεῖ καὶ νὰ τὸ θεωρεῖ σημαντικό-, διότι ἔτσι ἔχετε γράψει σὲ μία ἀναρτησή σας.
Ἐγὼ τί πρέπει νὰ κάνω; Ἀπ' τὴν ἄλλη εἶναι σωστὸ πού ἀπευθύνομαι σὲ ἐσᾶς ἐνῶ μὲ συμβούλεψε ἤδη ὁ πνευματικός μου;

Θὰ σᾶς παρακαλοῦσα νὰ σχολιάσετε ὅλα ὅσα ἀνέφερα, κατανοῶ τοὺς περιορισμοὺς ποὺ ἔχετε στὸ χρόνο σας, ἀλλὰ θὰ σᾶς παρακαλοῦσα νὰ κάνετε μία προσπάθεια, θὰ περιμένω γιὰ ὅσο χρόνο χρειαστεῖ μέχρι νὰ καταφέρετε νὰ μοῦ ἀπαντήσετε.

Ἀπάντηση:

Ὁ ΑΜΚΑ ἀποτελεῖ τό προοίμιο τοῦ σφραγίσματος. Μέσῳ τοῦ ΑΜΚΑ, τοῦ ΑΦΜ, τοῦ ΑΔΤ, τοῦ Ἀριθμοῦ Δημοτολογίου, τοῦ IBAN (μοναδικός παγκόσμιος ἀριθμός), τοῦ Ἀριθμοῦ Μητρώου Ὑπαλλήλου κλπ, μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι στήνεται ἕνα πλέγμα ἀριθμοποίησης, πού λογικά σκεπτόμενοι θά ὁδηγήσει σέ ἕναν ἀριθμό κι᾿ αὐτός πιθανόν θά ὁδηγήσει στό σφράγισμα. Δέν εἶναι τό σφράγισμα! Θέλουν ὅμως ὡστόσο νά μᾶς κάνουν νά συνηθίζουμε στήν ἀναγκαστική καί ἐκβιαστική ἐξάρτηση ἀπό ἀριθμό - γιατί κάλλιστα ἐάν ἤθελαν νά ρίξουν στάχτη στά μάτια θά μποροῦσαν νά δημιουργήσουν μοναδικό ἀλφαριθμητικό κωδικό ἤ κωδικό μόνο μέ γράμματα π.χ. ΕΑΒΕ1168ΕΑΣΑ ἤ ΕΑΒΕΕΑΣΑ. Αὐτός θά μποροῦσε νά εἶναι ὁ: Ἐλευθέριος Ἀλαμόπουλος τοῦ Βασιλείου καί τῆς Ἐλισάβετ γεννηθείς τόν 11ο τοῦ 1968 μέ παποῦδες τόν Ελευθέριο καί τήν Ἀγγελική καί τόν Σπυρίδωνα καί τήν Ἀθηνά - ὥστε εὔκολα νά ἀποδεχθοῦμε τό σφράγισμα τοῦ ἀντιχρίστου, πού ἀναφέρεται στό 13ο κεφάλαιο τῆς Ἀποκαλύψεως.

Πολλοί πνευματικοί μέρα μέ τή μέρα, βλέποντας τόν φασιστικό ὑποχρεωτικό χαρακτήρα τοῦ ΑΜΚΑ, ἄνευ τοῦ ὁποίου δέν ἐξυπηρετεῖται ὁ ἐλεύθερος δημοκράτης Ἕλληνας πολίτης, πουθενά μά πουθενά τελείως, - συνειδητοποιοῦν τήν ἀρχική λανθασμένη τοποθέτησή τους, πώς ἐπρόκειτο γιά ἕναν ἁπλό ἀκίνδυνο χρηστικό ἀριθμό. Τά πράγματα εἶναι σοβαρότερα καί πονηρότερα.

Ὁ γέροντας Παΐσιος στά «σημεῖα τῶν καιρῶν»-ὑπάρχουν καί στό διαδίκτυο-ἐπισημαίνει σέ παρόμοιο θέμα μέ τόν ΑΜΚΑ, καί συγκεκριμένα γιά τήν Κάρτα Ἐξυπηρετήσεως τοῦ Πολίτη, πώς ὁ καθένας μας ἀναλαμβάνει τίς εὐθῦνες του βάσει τῆς συνειδήσεώς του γιά τό ἄν θά τήν παραλάβει ἤ ὄχι. Κάτι ἀνάλογο συμβαίνει μέ τό κάθε τί. Καυτηριάζει μάλιστα τό γεγονός κάποιων πνευματικῶν πού "φασκιώνουν τά πνευματικά τους τέκνα", ἐλαχιστοποιοῦν δηλ. τό θέμα περί τῆς Κάρτας Ἐξυπηρετήσεως τοῦ Πολίτη, σά νά μήν τρέχει τίποτε, λέγοντάς τους πώς δέν πειράζει αὐτό. Βεβαίως καί τρέχει! Καί μάλιστα ἄδικο αἷμα στήν κυριολεξία, γιά ὅσους π.χ. ἀντιστέκονται τώρα μέ τόν ΑΜΚΑ, αὔριο μέ τήν Κάρτα. Δέν τούς παρέχεται δηλ. ἰατρική περίθαλψη ἤ φαρμακευτική κάλυψη, ἀκόμη καί σέ σοβαρά περιστατικά, ἐπειδή ἐκ πεποιθήσεως δέν χρησιμοποιοῦν ΑΜΚΑ. Ἤ δέν τούς παρέχονται ἐπιδόματα ἀναπηρίας ἤ πολυτεκνίας, πάλι γιά τόν ἴδιο λόγο. Ὅλα τά καταπίνουμε καί τά ξεχνᾶμε; Ξεκάθαρος ὁ γέροντας καί προβληματισμένος μέ τή στάση αὐτή, ἐπειδή δέν καταλαβαίνουν αὐτοί οἱ πνευματικοί ὅτι παρασέρνουν μαζί τους καί τά πνευματικοπαίδια τους.

Ἐπαναλαμβάνουμε: Ὅποιος ἔχει τό σθένος νά ἀντισταθεῖ, ἄς τό κάνει. Ἄν τό κάνει μέ εὐλογία πνευματικοῦ, ταπεινά, ἐπειδή ἀγαπᾶ τόν Χριστό, καί ὄχι ἀπό ἐπίδειξη τῆς γενναιότητάς του πρός εἴσπραξη χειροκροτημάτων καί ὑστεροφημίας, ἄς τό κάνει. Χωρίς νά κατακρίνει αὐτούς πού ἔχουν πάρει τόν ΑΜΚΑ καί χωρίς νά διαλαλεῖ πώς δέν τόν ἔχει πάρει ὁ ἴδιος.

Δέν χάνει τήν ψυχή του ὅποιος τόν ἔχει πάρει, ἀλλά εἶναι πολύ εὔκολο νά συγκατατεθεῖ στό ἑπόμενο βῆμα. Ἄν τώρα τόν ἀποδεχόμαστε μέ τό σκεπτικό «δέν μπορῶ νά κάνω ἀλλιῶς, γιατί θά πεθάνω ἀπό τίς ποικίλες στερήσεις» ἄς προβληματισθοῦμε, ἄν θά λέμε τό ἴδιο καί σέ ἑπόμενους δυσκολότερους ἐκβιασμούς. Μέχρι ποῦ θά εἶναι τό ὅριο ἀρνήσεως;

Ἡ ἐπιστροφή τοῦ ΑΜΚΑ, καλό θά ἦταν, ὡς ἔνδειξη διαμαρτυρίας. Τό θέμα ὅμως εἶναι νά μήν τόν χρησιμοποιοῦμε, ἀκόμη κι᾿ ἄν τόν ἔχουμε ἐπιστρέψει. Αὐτό, ὅποιος τό μπορεῖ!

Σίγουρα αὐτό πού δέν πρέπει νά παραλάβουμε εἶναι ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη. Τίς ὑπόλοιπες κάρτες μέ τά μαγνητικά πεδία, ἐπειδή ὄντως ἀποτελοῦν στόχο παρακολουθήσεως, ἐπιθέσεων καί ὑποκλοπῆς στοιχείων, ὅσο μποροῦμε νά τίς ἀποφεύγουμε.

Ὅσο γιά τήν πιστωτική κάρτα, μπορεῖ κάποιος κάτοχός της νά μήν ἔχει ἄγχος καί νά εἶναι καί καλός διαχειριστής τῶν ἐσόδων του. Δέν εἶναι κακό. Ἄν θεωρηθεῖ ὅμως ὕποπτος καταχραστής, ἐνῶ δέν εἶναι, μέ τήν πιστωτική τόν ἔχουν δεμένο χεροπόδαρα. Τί συμφέρει;

Θέλει κανείς νά μπαίνει σέ μπελάδες ὅταν χάνει τήν κάρτα του; ἄν ὄχι, τότε δέν συμφέρει.

Θέλει κανείς νά ξέρει ὁ κάθε τρίτος τά εἰσοδήματά του; ἄν ὄχι, τότε δέν συμφέρει. Σίγουρα θά τά μάθουν.

Ἄν κάποιος καταλαβαίνει πώς μέ τήν κάρτα ἔχει συνηθίσει νά σκέφτεται καί νά ζεῖ ὑπό τήν ἐξάρτησή της, τότε σίγουρα δέν συμφέρει ! ἀποτελεῖ μάλιστα τεράστιο κακό, γιατί εὔκολα ἀποδέχεται τήν ὅποια κάρτα γιά τήν ὅποια ἐξυπηρέτηση καί μέ τό ὅποιο τίμημα!

Ἡ κρίση βρίσκεται στά χέρια τοῦ Θεοῦ. Ἐμεῖς ἁπλῶς ὀφείλουμε νά ἔχουμε μάτια κι᾿ αὐτιά ἀνοιχτά! Ὁ παράδεισος καί ἡ κόλαση εἶναι ἐπιλογή τοῦ καθενός μας προσωπικά.

Τέλος, τό νά θέλει κάποιος νά μάθει μία δεύτερη ἤ τρίτη γνώμη γιά ἕνα θέμα, δέν σημαίνει ὅτι τό κάνει ἀπαραίτητα γιά νά τήν ἀκολουθήσει. Ἁπλῶς θέλει νά ξέρει καί τήν τοποθέτηση τῆς ἄλλης μεριᾶς, νά τό συζητήσει μέ τόν πνευματικό του καί νά σιγουρευθεῖ ἀκόμη περισσότερο στή σωστή ἐπιλογή του.