Σχόλια

Θλίψις διακατέχει τἰς καρδιές μας: Ἀδελφοί μας ἀπό τήν 'Αμερική βομβαρδίζουν ἀδελφούς μας στό Ἰράκ.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗ

Πρωτοδίκου Διοικητικῶν Δικαστηρίων,  κάτοχος
μεταπτυχιακῶν διπλωμάτων στο Δημόσιο Δίκαιο καί στήν Φιλοσοφία τοῦ Δικαίου

 

 

Θλίψις διακατέχει τἰς καρδιές μας: Ἀδελφοί μας ἀπό τήν 'Αμερική βομβαρδίζουν ἀδελφούς μας στό Ἰράκ.

 

Κλαίομε, οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί, καί παρακαλοῦμε τόν Κύριο, νά μᾶς συγχωρήσῃ ὅλους. Ἐμεῖς, στερούμενοι ἀληθοῦς πνευματικῆς ζωῆς πλήν ἐλαχίστων, ἐκκοσμικεύομε τήν πίστι μας τήν ἀμώμητον καί εὐτελίζομε τήν ἐλπίδα μας τήν ἀκαταίσχυντον, ἀμελοῦμε τήν ἄσκησι καί τήν προσευχή μας, ἐλαττώνομε τήν ἐγρήγορσί μας, ἀμαυρώνομε τήν νήψι μας.  Τό χειρότερο: Δέν δίδομε, ἤ δίδομε πλημμελῶς, τήν μαρτυρία τῆς πίστεώς μας, διότι δέν ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ἀλλά ἀλληλοτρώγωμεν ἀλλήλους.

'Ο ὑπό σχεδιασμόν ὀ ρ θ ό δ ο ξ ο ς (;) καθεδρικός ναός τῶν Τιράνων

 Sx_AlbaniaNaosΠροτεσταντική ἐκκλησία ;

 Τέμενος ; 

 Κτίρια κάποιας σύγχρονης αἱρέσεως;

 Κι ὅμως !!! Πρόκειται γιά τόν ὑπό σχεδιασμό  ὀ ρ θ ό δ ο ξ ο καθεδρικό ναό τῶν Τιράνων (βλ.φωτογραφία στήν "Καθημερινή" , 5 Ἰαν. 2003).

Γιά νά μποροῦν ἴσως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, σ' ὅποια πίστη κι ἄν ἀνήκουν , νά νιώθουν τό χῶρο οἰκεῖο.

Σέ αὐτό συντελεῖ ἐξάλλου καί τό ἁπαλό ρόζ χρῶμα.

Ὅσο γιά τό μικρό ἐκκλησάκι στήν εἴσοδο , εἶναι φαίνεται , γιά τούς λίγους "φονταμενταλιστές"  πού - παρά τίς διαθρησκειακές - ἐπιμένουν ὀρθόδοξα...

[ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΧΟΛΙΟ]

Αρχικό Σχόλιο

Με τή βοήθεια τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ταπεινά ἀνατέλλει στό χῶρο τοῦ Διαδικτύου ὁ “Ὄρθρος” μιά ἰστοσελίδα ὀρθοδόξου οἰκοδομῆς, ἐκκλησιαστικῆς ἐνημερώσεως, πνευματικῆς παραμυθίας τῶν χριστιανῶν.  Ἄς μή ψάξει κανείς νά βρεῖ σκοπιμότητες, στόχους καί ἰδέες πού δέν ταιριάζουν στό ὀρθόδοξο ἦθος καί φρόνημα.  Πρόκειται γιά μιά εἰλικρινῆ προσπάθεια ἐκ μέρους πιστῶν χριστιανῶν, κληρικῶν καί λαϊκῶν, στοιχήσεως στή διδασκαλία τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ὀρθοδοξου Ἐκκλησίας.