Εἰδήσεις

Εἰκόνων Τέχνη;

Πρεσβυτέρου Γεωργίου Φωτοπούλου

Εἰκόνων Τέχνη;

Στό προσφάτως κυκλοφορηθέν ζωγραφικό λεύκωμα τῶν ἐκδόσεων "Ἀποστολική Διακονία", δημοσιεύονται τά ἔργα πού συμπεριλήφθησαν στήν ἔκθεση ἁγιογραφίας "εἰκόνων τέχνη 2003" τῆς εἰδικῆς συνοδικῆς ἐπιτροπῆς γιά τήν "Ἀκαδημία Ἐκκλησιαστικῶν Τεχνῶν" τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Μία πλέον διαδικτυακὴ πλάνη: Ἡ Πρώτη «εἰκονικὴ ἐκκλησία» διακηρύττει δυνατότητα Ἐκκλησιασμοῦ μέσω Διαδικτύου (Internet)!

Μία πλέον διαδικτυακὴ πλάνη:
Ἡ Πρώτη «εἰκονικὴ ἐκκλησία» διακηρύττει δυνατότητα
Ἐκκλησιασμοῦ μέσω Διαδικτύου (Internet)!

Ἡ «χριστιανική» ἰστοσελίδα «ship of fools», ἀνακοίνωσε πρόσφατα τὴν ἵδρυση τῆς πρώτης «εἰκονικῆς (ψηφιακῆς) ἐκκλησίας». Στὸ PC Magazine (Δευτέρα 19 Ἀπριλίου 2004), διαβάσαμε ἕνα ἄρθρο σχετικὸ μὲ τὴν πρωτοβουλία αὐτή. Ἡ εἰσαγωγὴ ἔχει ὦς ἑξῆς:

Περί τῶν προαγωγικῶν ἐξετάσεων Β`τάξεως Ἑνιαίου Λυκείου στό μάθημα τῆς Νεοελληνικῆς Γλώσσας κατά τό ἔτος 2004.

Περί τῶν προαγωγικῶν ἐξετάσεων Β`τάξεως Ἑνιαίου Λυκείου στό μάθημα τῆς Νεοελληνικῆς Γλώσσας κατά τό ἔτος 2004.

 

Τό ξέρατε ἀγαπητοί ἀναγνῶστες ὅτι τά ζῶα δέν διαφέρουν σέ τίποτε ἀπό τόν ὁποιοδήποτε ἐγκαταλελειμμένο ἄνθρωπο, ἀφοῦ πονᾶνε, διψᾶνε, κρυώνουν καί πεινᾶνε τό ἴδιο ;

Ἀπαγγελία τοῦ «Ὀλυμπιακοῦ Ὕμνου» σὲ σχολικὲς γιορτές, μὲ ἀφορμὴ τὴν λήξη τοῦ σχολικοῦ ἔτους

(δημοσιεύουμε επιστολή πού λάβαμε ἀπό αναγνώστη μας)

Παλλήνη 7-6-2004,

Θέμα:  Ἀπαγγελία τοῦ «Ὀλυμπιακοῦ Ὕμνου» σὲ σχολικὲς γιορτές, μὲ ἀφορμὴ τὴν λήξη τοῦ σχολικοῦ ἔτους

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Εἴμαστε πολύτεκνοι (4 τέκνα). Τὸ πρῶτο παιδί μας πηγαίνει στὸ νηπιαγωγεῖο καὶ τὸ δεύτερο σὲ παιδικὸ σταθμό, ἡλικίας 6 καὶ 4 ἐτῶν ἀντίστοιχα, τὰ ὑπόλοιπα 2 εἶναι πιὸ μικρά. Ἐπικοινωνοῦμε μαζί σας γιὰ νὰ σᾶς θέσουμε ἕνα πρόβλημα ποὺ ἀντιμετωπίζουμε καὶ μὲ τὰ δυὸ σχολεῖα, σχετικὰ μὲ τὸν «Ὀλυμπιακὸ Ὕμνο», ὁ ὁποῖος συμπεριλαμβάνεται στὴν ἐτήσια παιδικὴ γιορτὴ ποὺ διοργανώνουν τὰ σχολεῖα μὲ ἀφορμὴ τὴ λήξη τῆς σχολικῆς χρονιᾶς.

Ἀρνητική ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ δικαστηρίου ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων γιά τήν ἀναγραφή τοῦ θρησκεύματος στίς ταυτότητες.

(27 -12- 02)

Διαβάσαμε σέ πρόσφατα δημοσιεύματα τοῦ Τύπου ὅτι τό Εὐρωπαϊκό δικαστήριο ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων (Ε.Δ.Α.Δ)  ἀπεφάσισε κατόπιν προσφυγῆς Ἑλλήνων κληρικῶν καί θεολόγων ὅτι ἡ ἀναγραφή εἴτε ὑποχρεωτική εἴτε προαιρετική τοῦ θρησκεύματος στά δελτία ἀστυνομικῆς ταυτότητος θίγει τήν θρησκευτική ἐλευθερία! Δικαίωσε ἔτσι τήν ἀπόφαση τῆς Ἑλληνικῆς κυβερνήσεως.