Ἐναλλακτικές Θεραπεῖες

«Μόνο τήν Κλασσική Ἰατρική». Γέροντος Πορφυρίου. Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης. (2)

Γράφτηκε από τον/την Orthros Ενεργό .

BookTherPsixis

Γιά τήν ἰατρική.

Στό θέμα τοῦ ἄν πρέπει νά καταφεύγουμε στήν ἰατρική βοήθεια ἤ ὄχι, ἡ ἀπάντησή του ἦταν ἕνα ξεκάθαρο «ναί».

Ποτέ δέν ἀρνήθηκε τήν ἰατρική βοήθεια τῶν πολλῶν γιατρῶν-πνευματικῶν του παιδιῶν, ὅπως τοῦ καρδιολόγου του, Γ. Παπαζάχου. Αὐτός μιά μέρα τόν ἐρώτησε: "Γιατί πολλοί πνευματικοί ἄνθρωποι, κυρίως μοναχοί, ἀρνοῦνται τήν ἰατρική βοήθεια, πιστεύοντας ὅτι θά τούς βοηθήση κατ' εὐθείαν ἡ Παναγία;" Ἡ ἀπάντηση πού πῆρε ἦταν ἡ ἑξῆς: "Εἶναι ἐγωϊσμός -πονηρή ἐνέργεια- νά νομίζης ὅτι ὁ Θεός θά κάνη, κατ' ἐξαίρεση ἀπό τούς πολλούς, θαυματουργική ἐπέμβαση γιά σένα. Ὁ Θεός κάνει θαύματα καί τώρα, ἀλλά ἐσύ δέν πρέπει νά τό προσδοκᾶς γιά σένα.

Εἶναι ἐγωϊστική ἐξαίρεση. Ἄλλωστε καί μέσω τῶν γιατρῶν ὁ ἴδιος ὁ Θεός ἐνεργεῖ. "Ἰατρούς καί φάρμακα Κύριος ἔδωκεν"1, λέει ἡ Ἁγία Γραφή.

Ὀφειλόμενη δεύτερη ἀπάντηση στόν π. Χρυσόστομο Τροχαλάκη σχετικά μέ τήν «κατά Θεόν Ὁμοιοπαθητική»

Γράφτηκε από τον/την Orthros Ενεργό .

Κωνσταντῖνος Καρακατσάνης, Καθηγητής Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς, Ἰατρικῆς Σχολῆς ΑΠΘ.

Ἡ δημόσια ἀντιπαράθεση μέ τόν π. Χρυσόστομο Τροχαλάκη (π. Χ.Τ. στό ἑξῆς) σχετικῶς μέ τό θέμα τῆς «Ὁμοιοπαθητικῆς» («Ὁπ.», στό ἑξῆς) εἶναι λίαν ἐπώδυνος δι' ἐμέ καί λόγῳ τῆς μακρᾶς γνωριμίας πού ἔχομε, ἀλλά καί λόγω τῆς ἱερατικῆς ἰδιότητος τοῦ συνομιλητοῦ μου.

Ἐτέθη, ὅμως, θέμα ὑπακοῆς στήν ἐπιταγή τῆς συνειδήσεώς μου, ἡ ὁποία ἐν προκειμένω μέ πληροφοροῦσε ὅτι ὤφειλα νά καταθέσω τήν ἄποψή μου γιά τό θέμα τῆς «Ὁπ.», τό ὁποῖο ἔχει προκαλέσει σύγχυση σέ μέρος τοῦ πληρώματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ἡ ὁμοιοπαθητική θεραπεύει τήν ψυχή !;

Γράφτηκε από τον/την Orthros Ενεργό .

Στά βίντεο πού θά δεῖτε τά ὁποῖα ἀφοροῦν τήν προώθηση βιβλίου Ὁμοιοπαθητικῆς τοῦ Γιώργου Βυθούλκα, ὁ π. Βαρνάβας Γιάγκου μας ἐξήγησε ὅτι ὅσοι πατέρες, κληρικοί, λαϊκοί, Ἐκκλησίες, ἰατρικός κόσμος ἀρνῆται τήν Ὁμοιοπαθητική ὡς ἰατρική ἐπιστήμη, καί τήν κατατάσσουν στίς ὁλιστικές θεραπεῖες -θρησκεῖες ἀνατολικῆς ἐμπνεύσεως, εἶναι ὅλοι τους «στενόκαρδοι», «οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν "ἄνοιγμα" νά προσλάβουν τό Ὄλον, (ὄπως ἐξηγεῖ λίγο ἀργότερα "Ὅλον" ὁ κ. Βυθούλκας ἐννοεῖ τό "Κοσμικό Ὄλον" καί τό ἐπαναλαμβάνει συνεχῶς!)

Ἡ ENCA Hellas, ἐγκυμονεῖ κινδύνους γιὰ τὴν πίστη, Πρεσβ. Βασιλείου Σπηλιοπούλου.

Γράφτηκε από τον/την Πρεσβ. Βασιλείου Σπηλιοπούλου Ενεργό .

Ἡ ENCA Hellas (ἑλληνικὸ Δίκτυο γιὰ τὸ Σεβασμὸ στὴ Γέννα) ἐγκυμονεῖ κινδύνους γιὰ τὴν πίστη.

Δημοσιεύτηκε 25 Μαΐου 2013. Συντάκτης: hristospanagia

ENCA

Τὸ «Ἑλληνικὸ Δίκτυο γιὰ τὸ Σεβασμὸ στὴ Γέννα» ἢ ἀλλιῶς ΕΝCA Hellas εἶναι ἕνα δίκτυο φορέων καὶ ὀργανισμῶν οἱ ὁποῖοι δικτυώνονται προκειμένου νὰ ἐνισχύσουν καὶ νὰ προωθήσουν τόσο τὴν περιγεννητικὴ φροντίδα στὴ χώρα μας καὶ τὸν σεβασμὸ στὴν ἴδια τή γέννα, ὅσο καὶ τὸν φυσιολογικὸ τοκετό, τὸ μητρικὸ θηλασμὸ καὶ γενικῶς τὴν ἰδέα ὅτι ἡ γέννα εἶναι μία φυσικὴ διαδικασία καὶ ὄχι μία ἀσθένεια ποὺ ἀπαιτεῖ ἰατρικὴ παρέμβαση, ὄχι μία ἰατρικὴ πράξη.

Η ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ;

Γράφτηκε από τον/την Μιχαήλ Ράλλη Ενεργό .

... μᾶλλον ἐσκεμμένα ἔχει δημιουργηθεῖ σύγχυση μεταξύ φυτοθεραπείας καί ὁμοιοπαθητικῆς...

Μιχάλης Ράλλης, (Ἐπίκουρος Καθηγητής τοῦ Τομέα Φαρμακευτικῆς Τεχνολογίας)
καί ὁμάδα φοιτητών του Τμήματος Φαρμακευτικῆς τοῦ ΕΚΠΑ,
Τμῆμα Φαρμακευτικῆς, Τομέας Φαρμακευτικῆς Τεχνολογίας,
Ἐθνικό καί Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν.